Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden Verdini BV gedeponeerd bij KvK Algemene Bepalingen

1. Definities en toepasselijkheid

1.1    In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verdini: alle in Nederland gesitueerde Verdini vestigingen.

b. Klant: iedere derde met wie Verdini een Overeenkomst aangaat.

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verdini en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

d. Verdini Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Verdini.

1.2     De Verdini Verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Verdini en de Klant terzake. Voor artikelen die op bestelling worden gemaakt en/of geleverd, gelden de voorwaarden, zoals opgenomen in deze Verdini Verkoopvoorwaarden onder het kopje “Bijzondere voor- waarden artikelen op bestelling”. Wanneer de “Bijzondere voorwaarden artikelen op bestelling” van toepassing zijn, gelden de daarvan afwijkende overige bepalingen van het algemene deel van de Verdini Verkoopvoorwaarden niet.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Verdini Verkoopvoorwaarden gelden slechts voor zover die in de bijzondere (algemene) voorwaarden c.q. garantievoorwaarden voor specifieke productgroepen zijn bepaald. Alle andere afwijkende of aanvullende bepalingen zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk met Verdini worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Offertes, aanbiedingen, overeenkomst

2.1 Alle opgaven door Verdini van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Verdini staat er niet voor in dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Kennelijke vergissingen, zoals prijs- en zetfouten in de Verdini catalogi, op de website(s) van Verdini (.nl .eu etc), in reclameuitingen, aanbiedingen en offertes binden Verdini niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Indien de Klant aantoont dat het afgeleverde artikel afwijkt van de opgaven van Verdini of van de (proef-) modellen of tekeningen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

3. Prijzen

3.1 De prijzen, zoals omschreven in de catalogi en brochures van Verdini zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogi geldende omstandigheden. De prijzen in de Verdini catalogi, alsmede in de brochures en op de website(s) van Verdini (.nl, .eu, etc.), kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen. De in de algemene catalogus vermelde prijzen hebben in het algemeen betrekking op de periode vanaf 1 september tot en met 31 juli van enig jaar (let op: dit kan per catalogus verschillend zijn). Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen. In de maand na de periode waarop de vorige catalogus van toepassing was en voordat de nieuwe catalogus ingaat (meestal augustus) van enig jaar heeft Verdini de keuze de prijzen uit de betreffende catalogus van het vorige, danwel die van het komende jaar als richtlijnen te hanteren. De in de betreffende Verdini vestiging genoemde prijs is de prijs waarvoor een Klant het betreffende product daadwerkelijk kan kopen.

3.2 De prijzen in de zin van dit artikel 3. kunnen per Verdini vestiging verschillen als gevolg van plaatselijke aanbiedingen. Iedere Verdini vestiging kan andere dagaanbiedingen hebben. De geldigheid van een dagaanbieding is dan ook beperkt tot de betreffende Verdini vestiging. Ook ingeval van een uitverkoop kunnen de prijzen per Verdini vestiging verschillen. Bovendien behoudt Verdini zich het recht voor om acties en aanbiedingen per Verdini vestiging aan te bieden.

3.3 De geldende verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de Verdini vestigingen aangeboden artikelen zijn gehecht, danwel op of boven het schap waar de betreffende artikelen door Verdini zijn geplaatst.

3.4 Alle in de Verdini catalogi vermelde prijzen en de in artikel

3.5 genoemde verkoopprijzen zijn inclusief omzetbelasting, af bedrijf van de betreffende Verdini vestiging in Nederland. Op verzoek kan de Klant gebruik maken van de Verdini transportservice. In dat geval dient de Klant een aparte vervoersovereenkomst te sluiten. Verdini bemiddelt in dat geval slechts bij de totstandkoming van de met de transporteur te sluiten vervoersovereenkomst. Vervoerskosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de Klant.

4. Levertijd

4.1 Op een door Verdini opgegeven levertijd is het volgende van toepassing. Een levertijd is gebaseerd op ten tijdevan het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verdini verstrekte gegevens. De levertijd zal door Verdini zoveel mogelijk in acht worden genomen. Als met Verdini een indicatieve levertijd is afgesproken en indien deze indicatieve levertijd door Verdini wordt overschreden, dan is de Klant gerechtigd Verdini een termijn te stellen waarbinnen Verdini alsnog moet leveren. Deze termijn zal ten minste de eerder door Verdini opgegeven indicatieve levertijd bedragen. Indien Verdini na de gestelde termijn alsnog in gebreke blijft met levering, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.2 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door Verdini van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of artikelen van de Klant. Dergelijke gegevens of artikelen moeten binnen een redelijke termijn aangeleverd worden.

5. Reservering

5.1 Indien een artikel op voorhand niet voorradig blijkt te zijn, is het voor bepaalde artikelen mogelijk een reservering voor het betreffende artikel te laten maken. De Klant kan geen rechten aan deze reservering ontlenen. Vermelde levertijden zijn slechts indicatief. De reservering heeft tot gevolg dat Verdini bij binnenkomst van het betreffende artikel, de Klant daarvan op de hoogte stelt en het artikel voor beperkte duur voor de Klant beschikbaar houdt. Reservering verplicht een Klant niet tot afname.

5.2 Indien een artikel na het sluiten van een Overeenkomst niet voorradig blijkt te zijn, biedt Verdini de Klant de keuze om: - de Overeenkomst te ontbinden onder restitutie van de koopsom indien de klant dit kenbaar maakt voor het verstrijken van een marketing actie of pre-order deadline die orders groepeert alvorens de fabriek start; of het artikel (indien mogelijk) te reserveren, waarbij geldt dat een eventueel opgegeven levertijd indicatief is, en de Klant bij overschrijding van de indicatieve levertijd het recht heeft Verdini een termijn te stellen waarbinnen Verdini alsnog moet leveren. Deze termijn zal ten minste de eerder door Verdini opgegeven indicatieve levertijd bedragen. Indien Verdini na de gestelde termijn alsnog in gebreke blijft met levering, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Na ontvangst van het gereserveerde artikel, stelt Verdini de Klant daarvan op de hoogte. Het artikel blijft gedurende een redelijke termijn beschikbaar voor de Klant. Een en ander geldt onverminderd de overige de Klant toekomende wettelijke rechten.

6. Aflevering, vervoer en risico

6.1 Aflevering geschiedt af bedrijf van de Verdini vestiging in Nederland waar de Overeenkomst tot stand komt, (en af bedrijf van een extern distributiecentrum waar de artikelen worden opgehaald). Indien gewenst kan de Klant (met bemiddeling van Verdini) een vervoersovereenkomst sluiten teneinde de zaken af te laten halen door een externe vervoerder vanaf Verdini of een extern distributiecentrum, dit verandert echter niets aan het moment van aflevering.

6.2 a. Bij het aangaan van de vervoersovereenkomst voor het laten afhalen van de artikelen wordt afgesproken wanneer de artikelen bij de Klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door de transporteur contact zal worden opgenomen met de Klant. Partijen zullen voorts overeenkomen op welke wijze de Klant deverschuldigde vervoerskosten zal voldoen (bijvoorbeeld vooraf aan Verdini of aan de deur aan de transporteur).

b. Indien Verdini en de Klant overeenkomen dat de goederen rechtstreeks vanuit een extern distributiecentrum worden geleverd, neemt de transporteur, zodra de goederen beschikbaar zijn, contact op met de Klant waarna levering binnen 2 weken dient plaats te kunnen vinden (in dit geval betaalt de Klant de verschuldigde vervoerskosten rechtstreeks aan de transporteur en vindt aflevering plaats zodra de goederen door de transporteur bij de Klant worden bezorgd).

6.3 Indien een af te leveren artikel niet naar binnen kan, wordt in overleg met de Klant:

a. een nieuw tijdstip van aflevering afgesproken, voor zover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), aflevering wel kan plaats vinden, in welk geval de kosten van de eerste aflevering en de kosten van de hernieuwde levering, inclusief eventuele huur van aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de Klant komen;

b. de koop geannuleerd, in welk geval de Klant de vervoerskosten aan de transporteur verschuldigd is. Het is niet mogelijk om de verpakking te verwijderen om op die manier te proberen of het artikel wellicht wel naar binnen kan. Zonder verpakking wordt de kans op schade aan het artikel namelijk te groot. Indien de Klant verzoekt de verpakking van een artikel toch te verwijderen, zal dat enkel gebeuren indien de Klant het risico op schade aan het af te leveren artikel op zich neemt.

6.4 Op het moment van aflevering gaat het risico terzake van de afgeleverde artikelen over op de Klant.

6.5 Indien de Klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, zal Verdini een (email) brief verzenden aan het afleveradres of op een andere wijze contact op nemen met de Klant en deKlant laten weten dat aflevering niet conform afspraak heeft plaatsgevonden. Verdini is gerechtigd de artikelen, wanneer deze niet conform afspraak worden afgenomen, voor rekening en risico van de Klant op te slaan. Bovendien is de Klant gehouden de bezorgkosten voor een tweede aflevering te vergoeden. Indien: (i) de Klant niet reageert op de (email) brief of het contact met Verdini, (ii) niet binnen vier weken na de brief of het contact met de Klant de artikelen alsnog bij de Klant kunnen worden afgeleverd, of (iii) de Klant ook bij een tweede afspraak de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is Verdini gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, zoals maar niet beperkt tot transport kosten, (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval vermindert met de netto- opbrengst van de verkoop aan die derde.

6.6 In de in artikel 6.2.b genoemde situatie kan met de Klant verzending onder rembours worden afgesproken. Ook kan Verdini onder omstandigheden de keuze maken onder rembours bij de klant af te leveren. Voor goederen die onder rembours worden afgeleverd dient een aanbetaling van 10% van de aankoopprijs van de bestelling te worden gedaan. Bij verzending onder rembours vindt betaling plaats bij aflevering. Bij gebreke van betaling of afname op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip is de Klant inverzuim en geldt het bepaalde in artikel 6.5.

7. Inspectie en reclame

7.1 De Klant wordt verzocht binnen redelijke tijd na ontvangst, bij voorkeur binnen 7 werkdagen, de bij Verdini aangekochte artikelen nauwkeurig te (doen) inspecteren op zichtbare gebreken en ontbrekende onderdelen. Geconstateerde gebreken en/of ontbrekende onderdelen dienen door de Klant zo spoedig mogelijk bij Verdini te zijn ingediend na ontvangst van de geleverde zaken. Wanneer melding van het gebrek niet binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden plaatsvindt, kan de Klant zijn rechten ter zake verspelen.

7.2 Alle overige gebreken dient de Klant zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek bij Verdini te melden. Wanneer melding van zo’n gebrek niet binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden plaatsvindt, kan de Klant zijn rechten ter zake verspelen.

7.3 De Klant zal alle voor het onderzoeken van de reclame noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Verdini in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de artikelen.

8. Betaling

De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen vooraf, doch uiterlijk op het moment van aflevering (overeenkomstig artikel 6.1). Artikelen die vanuit het niet voor klanten toegankelijke vestigingsmagazijn worden geleverd moeten eerst bij de kassa worden betaald, alvorens de artikelen bij de afdeling ‘Afhalen Goederen’ kunnen worden opgehaald door de Klant of namens de Klant door een transporteur kunnen worden afgehaald. Bij levering zoals beschreven in artikel 6.2.b. kan betaling van de goederen direct na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvinden (afhankelijk van de terzake met Verdini gemaakte afspraken) en moet betaling vooraf doch in ieder geval bij aflevering van de goederen plaatsvinden. Bij artikelen op bestelling die bij aflevering worden betaald, dient vooraf te worden betaald.

9. Retour en ruilen

9.1 Retournering van een bij Verdini gekocht artikel tegen restitutie van de koopprijs is in beginsel slechts mogelijk binnen de in de catalogus of op de website van Verdini (.nl, .eu, etc.) aangegeven termijn. Verdini is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de Klant binnen de in de catalogus omschreven periode na aankoopdatum, terugbetalingvan de koopprijs verzoekt onder gelijktijdige overlegging van:

- de originele kassabon of factuur; én

- het ongebruikte en onbeschadigde artikel; én

- de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking van het artikel.

9.2 Artikelen die enige verandering hebben ondergaan door toedoen van de Klant of derden kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

9.3 Ruilen van het artikel tegen een vervangend artikel danwel tegen een tegoedbon is in beginsel zonder overlegging van de originele kassabon, aankoopnota of factuur niet mogelijk. Indien Verdini uit coulance overwegingen bereid is het bij Verdini gekochte artikel zonder kassabon, aankoopnota of factuur terug te nemen, en te ruilen tegen een vervangend Verdini artikel of tegen uitreiking van een tegoedbon, zal tenminste aan de navolgende (cumulatieve) voorwaarden dienen te zijn voldaan:

a. het artikel is op moment van ruilen bij Verdini in het assortiment opgenomen; én

b. de Klant gelijktijdig aan Verdini kan overhandigen: - het ongebruikte en onbeschadigde artikel; én - de oorspronkelijke verpakking van het artikel; én - een geldig legitimatiebewijs. Voor zover een tegoedbon wordt uitgereikt wordt daarbij de waarde van de laagste prijs van het betreffende artikel gedurende het voorafgaande halfjaar aangehouden. Bij betaling met de tegoedbon wordt een kassabon uitgereikt met daarop de vermelding ‘betaalwijze tegoedbon’. tegoedbonnen en kassabonnen, waarop de vermelding ‘betaalwijze tegoedbon’ staat, kunnen niet worden verzilverd. Voor een eventueel restbedrag, ontvangt de Klant een nieuwe tegoedbon.

9.4 Artikelen uit de koopjeshoek en artikelen die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald, kunnen, in beginsel, niet worden geruild of geretourneerd. Dit artikel laat de overige wettelijke rechten van de Klant onverlet.

10. Verdini assortiment

Verdini behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De Klant kan in een voorkomende geval geen aanspraak maken op vergoeding van schade of (kosteloze) vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel daarvan, dat niet meer tot het assortiment behoort.

11. Garantie

11.1 De garantie en garantietermijn voor aangeboden artikelen zijn aangegeven in de Verdini catalogi, Verdini website (.nl, .eu etc) en/of in de Verdini vestigingen. In geval van strijdigheid met de bijzondere garantievoorwaarden en de garantiebepalingen in deze Verdini Verkoopvoorwaarden prevaleren de bijzondere garantievoorwaarden. Voor apparatuur gelden de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant, onder uitsluiting van de in dit artikel opgenomen Verdini garantievoorwaarden. De garantiebepalingen laten de overige de Klant toekomende wettelijke rechten onverlet.

11.2 De garantietermijn van ten hoogste twee jaren vangt aan op het moment van aflevering (artikel 6.1). De kassabon/ factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon/factuur heeft de Klant geen recht op garantie, tenzij de Klant op een andere wijze ondubbelzinnig aantoont het betreffende product bij Verdini te hebben aangekocht. Voor artikelen uit de koopjeshoek geldt een garantietermijn van ten hoogste twee jaren.

11.3 De garantie houdt in dat een artikel dat, gedurende de door Verdini voor het desbetreffende artikel of productgroep omschreven garantieperiode, materiaal- en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van Verdini gratis wordt gerepareerd of vervangen. Een aldus vervangen artikel wordt (weer) eigendom van Verdini en dient bij Verdini te worden ingeleverd. De Klant kan geen reparatie of vervanging van een artikel vergen op grond van de garantie, wanneer dit onmogelijk is of van Verdini niet kan worden gevergd. Dit artikel laat de overige de Klant toekomende (wettelijke)rechten onverlet.

11.4 De Klant moet in beginsel uiterlijk binnen 2 maanden na het constateren van een gebrek aan het artikel, beroep doen op de garantie, bij gebreke waarvan de garantie vervalt.

11.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

11.6 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of zonder voorafgaande toestemming van Verdini enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. Deze bepaling laat de overige de Klant toekomende (wettelijke)rechten onverlet.

11.7 Indien de Klant een beroep doet op een door Verdini gegeven garantie, dient de Klant Verdini gedurende een periode van 8 weken na ontvangst door Verdini van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Verdini op de plaats waar het artikel zich bevindt, of op het kantoor van de betreffende vestiging van Verdini, bij gebreke waarvan de Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

11.8 Indien Verdini onder de garantie materiaal-en/of constructiefouten heeft laten repareren is Verdini ter zake van haar verplichtingen onder de garantie jegens de Klant volledig gekweten.

12. Gebruik

12.1 De Klant mag het product enkel gebruiken conform bestemming en gebruiksvoorschriften.

13. Overmacht

13.1 Indien Verdini door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Dit laat de rechten van de Klant om de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden onverlet.

13.2 In geval van overmacht aan de zijde van Verdini heeft de Klant geen recht op enige (schade) vergoeding.

13.3 Onder overmacht van Verdini wordt verstaan: elke omstandigheid die Verdini niet kan worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan de schuld van Verdini, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor risico van Verdini komt. 14. Verzuim/ontbinding Indien de Klant niet binnen een overeengekomen termijn of op een overeengekomen datum volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Verdini, behoudens overmacht van de Klant, gerechtigd (a) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, bijvoorbeeld totdat betaling voldoende zeker is gesteld, danwel (b) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze mogelijkheden komen Verdini toe zonder dat Verdini tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Verdini verder toekomende rechten.

15. Rechtskeuze

15.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in Nederland worden beslecht en wel door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Klant binnen 1 maand nadat Verdini zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, kiest voor de volgens de wet in Nederland (relatief) bevoegde rechter.

Bijzondere voorwaarden artikelen op bestelling De voorwaarden van artikel 16 t/m 18 zijn van toepassing op verkopen waarbij artikelen op bestelling voor een Klant worden vervaardigd. De Verdini Verkoopvoorwaarden gelden in aanvulling op deze bijzondere voorwaarden, derhalve voor zover in onderstaande voorwaarden geen bijzondere regeling is opgenomen.

16. Prijzen De prijs is inclusief BTW en, indien van toepassing (door het kopen van bijv. Transportservice),exclusief de kosten van vervoer naar het door de Klant opgegeven adres op het vaste land (derhalve met uitzondering van de Waddeneilanden) binnen Nederland. De prijs van de transportservice staat apart gespecificeerd. Voor bezorging in afwijking van de afleveringsvereisten die zijn opgenomen in artikel 18 of 19 en/of voor bezorging op de Waddeneilanden is een extra bedrag verschuldigd.

17. Ruilen en retourneren Artikelen op bestelling kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Artikel 9 van deze Verdini Verkoopvoorwaarden is derhalve niet van toepassing.

18. Artikelen op bestelling

18.1 Levering dient plaats te vinden binnen twee weken nadat de transporteur contact met de Klant opneemt. Dag en tijdstip van levering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten. Er vindt geen levering plaats op zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen. De transporteur verzorgt geen montage van de bestelde artikelen. Bezorging is bij de prijs inbegrepen indien:

- Het artikel in de verpakking door de deuren van de woning kan (in geval van een flat of appartement: door de voordeur van het gebouw en de deuren van de woning); én

- in geval het artikel naar boven of beneden gebracht moet worden: de trap of lift ruim genoeg is en vrij van obstakels om het artikel in de verpakking naar boven of beneden te brengen. In verband met deze vereisten is de Klant bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de afmetingen van de verpakking. Indien de Klant niet aan deze voorwaarden voldoet, kan dit extra bezorgkosten voor de Klant tot gevolg hebben, die ter plekke dienen te worden voldaan. Indien (ondanks de opgegeven afmetingen) een af te leveren artikel niet de woning of het pand in kan, wordt in overleg met de Klant een nieuw tijdstip van aflevering afgesproken, als met hulpmiddelen (b.v. een verhuislift) aflevering wel kan plaats vinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde aflevering, inclusief de huur van aanvullende hulpmiddelen, voor rekening van de Klant komen. Het is niet mogelijk om de verpakking te verwijderen om op die manier te proberen of het artikel wellicht wel naar binnen kan. Zonder verpakking wordt de kans op schade aan het artikel namelijk te groot. Indien de Klant verzoekt de verpakking van een artikel toch te verwijderen, zal dat enkel gebeuren indien de Klant het risico op schade aanhet af te leveren artikel op zich neemt.

18.2 Bezorging Bezorging van goederen zwaarder dan 60 kg kan niet altijd via de reguliere bezorging plaatsvinden. Dit geldt ook voor artikelen met afmetingen breder dan 90 cm of langer dan 270 cm. Bij dergelijke goederen zal bezorging plaatsvinden door een speciale bezorging metextra middelen. De extra kosten voor deze speciale bezorging zijn voor rekening van de Klant. Voorts moet de Klant voor deze speciale bezorging contact opnemen met de transporteur. De extra kosten die zijn gemoeid met de speciale bezorging dienen door de Klant aan de transporteur te worden voldaan, buiten Verdini om.

18.3 Betaling

a. Ten tijde van de bestelling dient de Klant een aanbetaling te doen ter hoogte van 100% van de aankoopprijs van het artikel op bestelling.. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is verricht. Betaling van artikelen op bestelling kan direct na het sluiten van de Overeenkomst en moet in ieder geval uiterlijk bij aflevering plaatsvinden.

b. Uit het oogpunt van veiligheid is het niet mogelijk om thuis contant te betalen. Verdini biedt de volgende betaalmogelijkheden:

- vooraf betalen op de Verdini website(s) (.nl, .eu etc) met IDEAL, Overschrijving, Paypal en de meeste major credit cards.

- vooraf betalen in een Verdini vestiging: de Klant dient bij de Verdini medewerker aan te geven dat de Klant bij de kassa het verschuldigde bedrag wil voldoen;

- betalen bij aflevering met betaalkaart (pinnen):

- Het is van belang dat de Klant vooraf bij de bank van de Klant, informeert naar de bestedingsruimte van de Klant. Dit verschilt per bank en per rekeninghouder. Indien nodig kan de Klant de bank van de Klant vragen om een eenmalige limietverhoging. Denk eraan dat de meeste limieten lager zijn dan EUR 2.500,-. Als betalen met een betaalkaart niet lukt en het mobiele (pin)apparaat geeft door middel van de oorzaakcode aan dat de reden voor niet accepteren van een transactie bij de Klant ligt, kan een tweede levering noodzakelijk zijn. De kosten van de tweede levering zijn dan voor de Klant;

- betaling bij de transporteur kan niet plaatsvinden met een Verdini cadeau of tegoedbon. Deze kunnen alleen gebruikt worden bij de Kassa van een Verdini vestiging.

18.4 Annuleren Het wijzigen dan wel annuleren van artikelen op bestelling is niet mogelijk, omdat die artikelen direct na bestelling in productie worden genomen.

18.5 Garantie Onverminderd het bepaalde in artikel 11 gelden voor artikelen op bestelling de volgende garantie- termijnen: Fabrieksgarantie m.b.t. De desbetreffende artikelen. Voor meer informatie over het artikelen met een duurzaamheidgarantie van 10 jaar of meer, neem contact op met je Verdini vestiging of raadpleeg bijzondere garantievoorwaarden weergegeven per artikel op de website(s) van Verdini (.nl, .eu etc). De in dit artikel omschreven garantie laat alle overige wettelijke rechten van de Klant onverlet.